កុំជឿលើអ្វី ដោយគ្រាន់តែអ្នកបានឮ (កាលាមសូត្រ)

កុំជឿលើអ្វី ដោយគ្រាន់តែអ្នកបានឮ
កុំជឿតាមពាក្យបរម្បរា ដោយសារតែវាជាប្រពៃណី
ដែលគេឆ្លាប់ជឿរាប់តំណមកហើយ
[…]
កុំជឿលើអ្វី ដោយសារតែមានគេនិយាយច្រើន
និងជាពាក្យចចាមអារ៉ាមតៗគ្នា

កុំជឿលើអ្វី ដោយគ្រាន់តែឃើញថា មានសរសេរ
នៅក្នុងគម្ពីរសាសនារបស់អ្នក

កុំជឿលើអ្វី ដោយសារតែវាជាពាក្យប្រៀនប្រដៅ
របស់គ្រូអ្នក និងចាស់ទុំរបស់អ្នក

ប៉ុន្តែ ក្រោយពេលអ្នកបានសង្កេត និងវិភាគល្អិនល្អន់
និងនៅពេលអ្នកយល់ឃើញថា ធម៌ទាំងនោះ
សមស្របនឹងវិចារណញ្ញាណ និងដែលនាំមកនូវគុណប្រយោជន៍
ចំពោះមនុស្សទូទៅ ពេលនោះ សូមទទួលយក និងជឿតាមចុះ៕

កាលាមសូត្រ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ (ពុទ្ធភាសិត)

Advertisements